مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
گرافیک گرافیک محیطی
– کارشناسی – معدل: 0.00
فرهنگ و هنر 1393 - 1395