شهرزاد مهماندوستان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شهرزاد مهماندوستان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر پشتیبانی آماج درمان 1391/2 - 1393/3