حمید ایمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید ایمانی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق صنعتی کاردانش
– کاردانی – معدل: 16.50
شهید رهبری 1391 - 1393