محمد فرحل

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد فرحل

محل سکونت: خراسان شمالی - بجنورد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
راننده لبنیات پاک 1394/4 - 1394/10