مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 14.00
خمینی شهر 1387 - 1393