نجمه رضایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نجمه رضایی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیریت بخش کارهای چاپ شهرستان آویژه 1394/3 - 1394/6
ناظر پروژه امان پی 1393/10 -