مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر امور عشاير اصفهان 1384/7 - 1386/1
مدیر فروش ونظارت شركت ايران بنا آريان 1383/10 - 1385/6
ناظر دفتر فنی و كارگاه اداره فني مهندسي تربيت بدني اصفهان 1386/4 - 1389/9
مدیر عامل شركت گنجينه سازان احسان 1387/12 - 1394/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 11.57
ازاد شهركرد 1379 - 1383