داود خلفخانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: داود خلفخانی

محل سکونت: آذربایجان غربی - ارومیه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1391/3 - 1393/3
همکار طرح دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1393/3 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ویروسشناسی ویروسشناسی پزشکی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.36
علومپزشکی اهواز 1388 - 1390