محمد نوروزی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازاریاب فراز فوم 1387/6 - 1389/7
سرپرست فروش فوم سازان الماس 1389/7 - 1390/4
سرپرست فروش ابتکار فوم کیمیا 1390/6 - 1393/11
سرپرست فروش شرکت مهراز نقشینه ماندگار 1389/9 - 1390/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کاردانی – معدل: 0.00
ازاد مهاجران 1392 - 1393