معصومه مرادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: معصومه مرادی

محل سکونت: هرمزگان - بندرعباس

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع _
– کارشناسی – معدل: 14.20
بندرعباس 1389 - 1394