علی شیخی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست فروش نادری 1387/8 - 1393/4
سرپرست فروش شرکت آشنا 1393/4 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.30
آزاد واحد آشتیان 1383 - 1387