مريم رهبري

مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق قدرت سیستم های قدرت
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
واحد آشتيان 1392 - 1394
مهندسی برق الكترونیك الكترونیك
– کارشناسی – معدل: 15.33
واحد آشتيان 1387 - 1393