بابک سبزی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بابک سبزی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کاردانی – معدل: 16.79
شهید بهشتی کرج 1388 - 1390