مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست ماشین آلات صنعتی شرکت هانمک پارس 1390/6 - 1393/10