مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
گرافیک گرافیک
– کاردانی – معدل: 17.27
امام جواد 1391 - 1393