بابک طیار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بابک طیار

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس کنترل پروژه شرکت مهندسی انرشیمی 1383/9 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی
– کارشناسی – معدل: 13.95
تبریز 1369 - 1373