محمد پاشاه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد پاشاه

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس HSE شرکت پاکسان 1388/8 - 1393/3
کارشناس HSE شرکت پگاه تهران 1378/3 - 1387/8
کارشناس HSE صنایع دقاع 1394/4 - 1395/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ای
– کاردانی – معدل: 16.90
شهید بهشتی 1372 - 1374
بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ای
– کارشناسی – معدل: 15.90
اعلوم پزشکی ایران 1376 - 1378