فرزاد جعفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرزاد جعفری

محل سکونت: خوزستان - ایذه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نقشه بردار وسرپرست اجرایی شرکت عمران سازه گستر 1392/2 - 1392/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افرزار
– کاردانی – معدل: 13.00
آزاد اسلامی 1389 - 1392