سعید رستگار

مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 16.23
ازاد كرج 1389 - 1392