میسا افشار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میسا افشار

محل سکونت: خوزستان - اهواز
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق قضایی
– کارشناسی – معدل: 14.50
واحد اهواز 1381 - 1385