فرشاد ازاد

مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق کنترل و ابزاردقیق
– کارشناسی – معدل: 16.01
آزاد واحد شهربابک 1388 - 1391