مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
متصدی امور بانکی بانک کشاورزی 1390/3 - 1393/3
مدرس دانشگاه پیام نور 1391/10 - 1392/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی بازاریابی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.55
آزاد رشت 1388 - 1390