امین کعب عمیر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امین کعب عمیر

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع شیمیایی صنایع شیمیایی
– کاردانی – معدل: 18.10
شهید چمران اهواز 1389 - 1391