فرانک مصری ییلانلو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرانک مصری ییلانلو

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق الکترونیک
– کاردانی – معدل: 15.60
آموزش عالی سراج 1384 - 1386
مهندسی برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 14.00
آموزش عالی سراج 1387 - 1390
مهندسی برق کنترل
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.30
آموزش عالی فیض کاشانی 1391 - 1394