سیدمهدی طباطبائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیدمهدی طباطبائی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
صندوق دار رستوران عربی هرمز 1392/2 - 1394/5
مدیریت وپشتیبان سایت و فروشنده پوشاک مدروز 1386/12 - 1391/11