سید کاظم ماجدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید کاظم ماجدی

محل سکونت: هرمزگان - میناب

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مامور امور خرید شرکت خارجی 1379/7 - 1389/7