محتشم حسن پور بیرگانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محتشم حسن پور بیرگانی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ایمنی توسعه جهانشمس ایرانیان 1392/10 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ایمنی ایمنی صنعتی ومحیط کار
– کارشناسی – معدل: 14.54
دهاقان 1390 - 1392