لیلی فضلی

مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی انرژی تجدید پذیر
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
پژوهشگاه مواد و انرژی 1393 - 1395
مهندسی شیمی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 15.61
دانشگاه زنجان 1388 - 1392