سمیه براری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمیه براری

محل سکونت: مازندران - بابل

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس دانشگاه پیام نور محمود آباد 1387/6 - 1391/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی سیستماتیک گیاهی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.07
اصفهان 1383 - 1385
زیست شناسی زیست گیاهی
– کارشناسی – معدل: 18.87
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1378 - 1381