مهدی وگیلی اجارود

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی وگیلی اجارود

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کنتر کیفیت شیشه و گاز 1379/11 - 1382/2
پروژه اتوماسیو ن اداری سنا اندیشه 1384/2 - 1386/5
پروژه اتوماسین اداری کنکاش سیستم 1386/12 - 1387/12
پروژه اتوماسیون اداری تامین اظلاعات رایانه 1388/12 - 1389/12
کارشناس فروش سیلانه سبز 1390/12 - 1391/5
بازرگانی تعاونی پاسارگاد 1392/3 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی فیزیک
– دیپلم – معدل: 13.10
1371 - 1377