محمد رضا لگی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد رضا لگی زاده

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 13.55
ازاد اسلامی واحد اهواز 1385 - 1389