فریده داشته

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فریده داشته

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک حسابدار شرکت مهندسی مشاورآب و انرژی اروند 1393/3 -