بابک اینالو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بابک اینالو

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول دفتر مدیریت انبارها صنایع شهید بابایی 1378/2 - 1387/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک
– دیپلم – معدل: 13.44
1364 - 1369