جعفر مکارم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جعفر مکارم

محل سکونت: اصفهان - بهارستان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
معاون اجرایی پادیز سازه پایا 1390/5 - 1391/7
تکنسین اجرا پژدم 1388/1 - 1388/9
کارشناس اجرا آتی سان پیشگام 1393/1 - 1393/6