علی اسد غفاری غفاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی اسد غفاری غفاری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نقشه بردار مهندسی خط گذار 1388/12 - 1391/9