عاطفه عساکره

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عاطفه عساکره

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی محض
– کارشناسی – معدل: 16.05
پیام نور 1391 - 1395