جواد خدیش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جواد خدیش

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مامور خرید شرکت قند ورامین 1384/2 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کاردانی – معدل: 13.00
شهرری 1387 - 1393