مجتبی عزتی

مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بهداشت حرفه ای
– کارشناسی – معدل: 15.20
علوم پزشکی کاشانت 1388 - 1390