بتول صداقتی شکری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بتول صداقتی شکری

محل سکونت: مازندران - آمل

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران برنامه ریزی حمل و نقل
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.93
دانشگاه گلستان 1393 - 1394