فاطمه رضایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه رضایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع تولیدصنعتی
– کارشناسی – معدل: 13.56
علم وصنعت 1376 - 1381