مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی منبع طبیعی مهندسی بیابان
– کارشناسی – معدل: 13.20
فردوسی مشهد 1394 - 1395