مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر کنترل پروژه نیروسازان مارون 1392/8 - 1394/4
سرپرست کارگاه مارون کاران 1391/8 - 1392/6
مدیر اجرایی بونیزسازه 1391/4 - 1391/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.02
ازاد ماهشهر 1378 - 1382