مهدی حسن ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی حسن ابادی

محل سکونت: کرمان - کرمان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابرسی
– کارشناسی – معدل: 15.01
جامع کاربردی 1378 - 1394