میلاد اسا

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
QC و مسئول اجرا آهاب 1392/1 - 1392/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران زلزله
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.80
آزاد قزوین 1391 - 1393