علیرضا اثنی عشری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا اثنی عشری

محل سکونت: فارس - شیراز