مهدی عطائی محبوب

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی عطائی محبوب

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
فروشنده فروشگاه نیاز 1388/3 - 1389/8
بهره برداری ادره برق 1391/4 - 1391/7
برق و اداری پیمانکاری 1391/7 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت برق
– کارشناسی – معدل: 13.05
پویا 1391 - 1393