سعید معصومیان بجستانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید معصومیان بجستانی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الکترونیک الکترونیک
– کاردانی – معدل: 15.60
ن 1389 - 1393