محبوبه ادهمیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محبوبه ادهمیان

محل سکونت: اصفهان - اصفهان
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فزیولوژی جانوری
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.00
شهرکرد 1391 - 1393