سعید بمانی گافی ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید بمانی گافی ابادی

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارآموز ذلتا صنعت قدس 1392/3 -