مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک انباردار پاک سمن 1378/8 - 1381/4
مامور خرید مهندسی مهاران 1381/4 - 1391/9